divendres, 29 de juliol de 2011

PLA D'IGUALTAT DE L'ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS PARMO

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix que totes les empreses de més de 250 persones treballadores tenen l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

L’Associació Sant Tomàs – PARMO amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins l’organització ha elaborat el seu propi pla d’igualtat d’oportunitats.

Aquest Pla té com a objectiu principal integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins l’Associació Sant Tomàs - PARMO, a través d’establir accions correctores, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per corregir els desequilibris detectats i establir accions per prevenir futures desigualtats i garantir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en tots els processos de la nostra entitat.

En una primera fase, es va fer una diagnosi per conèixer la situació actual de l’entitat en matèria d’igualtat d’oportunitats, i tot seguit es va elaborar el Pla d’acció a implementar al llarg dels propers 3 anys.

Aquest pla afecta a tot el conjunt de l’Associació Sant Tomàs - PARMO, el què suposa un compromís tant per part de la direcció com del conjunt del personal. I, és un pla obert a canvis al llarg del seu procés d’implementació.

Un cop es posi en funcionament la intranet de l’entitat, tots els treballadors podran consultar el pla d’igualtat de l’Associació Sant Tomàs – PARMO i fer qualsevol aportació al respecte.