dimecres, 17 de juny de 2009

SIMULACRE D’EVACUACIÓ AL CENTRE RIUDEPERES


El dijous 17/06/2009 a les 9:45, donant compliment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals(Llei 31/1995, de 8 de novembre) ,es va posar en pràctica al Centre Riudeperes el simulacre del Pla d’Evacuació simulant un incendi.
Aquest simulacre respon a una de les possibles contingències que contempla el Pla d’Emergència, que té com a objectiu que qualsevol incident que pugui afectar a les instal·lacions tingui una incidència mínima o nul·la sobre les persones (usuaris, treballadors i visitants), les pròpies instal·lacions i la continuïtat de les activitats.
Les accions a emprendre en cas d’emergència segueixen l’ordre d’aquesta seqüència:
1.Detecció de l’emergència (per mitjans tècnics i/o humans)
2.Alertar al Cap d’emergència designat pel centre que és qui posa en acció a l’equip d’intervenció.
3.Alarma i evacuació dels ocupants del centre.
4.Intervenció pel control de l’emergència.
5.Suport per a la recepció i informació als serveis d’ajuda exterior.
6.Primers auxilis, si és el cas.

En el simulacre realitzat s’ha obtingut un resultat molt satisfactori tant pel poc temps transcorregut per dur a terme tot el procés (3 minuts i 20 segons), tenint en compte les característiques de les persones residents al Centre, com per l’actitud i diligència amb què ha actuat tot el personal.
Aquesta acció emmarcada dins de la Prevenció de Riscos Laborals, culmina (però no finalitza) un treball que s’està realitzant dia a dia des del Centre Riudeperes per tal de vetllar per la seguretat dels usuaris i dels seus treballadors.
Des d'aquí volem donar les gràcies a les tècniques del Servei de Prevenció d’Asepeyo pel seu suport i assessorament en tot aquest procés i a tot l’equip de professionals de Riudeperes pel seu esforç i implicació.